Vì một sứ mệnh:
An - Tín - Chất
cho cộng đồng

For the mission:
Assurance - Trust - Convenience
to the community

Tầm nhìn

Định hướng Tiim® Group thành tập đoàn đầu tư - sản xuất - thương mại - dịch vụ đa ngành nghề, lấy ứng dụng công nghệ làm trọng tâm đẩy nhanh tốc độ phát triển, điều hành với bộ máy nhân sự tinh gọn.

 • Đầu tư - sản xuất - thương mại - dịch vụ
 • Ứng dụng công nghệ đẩy nhanh tốc độ phát triển
 • Bộ máy nhân sự tinh gọn

Sứ mệnh

Mang lại trải nghiệm AN - TÍN - CHẤT cho bất kỳ ai hợp tác với Tiim® Group.

 • Khách hàng
 • Nhân viên
 • Nhà cung cấp
 • Đối tác
 • Cộng đồng xã hội

Vission

Orientation of Tiim® Group to become a multi-industry investment, production, trade and service corporation, focusing on technology application to accelerate development, operating with a lean staffing structure.

 • Investment, production, trade, service
 • Technology application to accelerate development
 • Lean staffing structure

Mission

Bringing the experience of Assurance - Trust - Convenience to anyone who cooperates with Tiim® Group.

 • Clients
 • Staff
 • Suppliers
 • Investors/Shareholders
 • Community

năm phát triển
years of development

khách hàng doanh nghiệp
corporate accounts

khách lẻ
FIT clients

hệ thống điều hành
operational systems

Các lĩnh vực
Business scope

Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ
Investment - Trade - Service

Tiim Travel Visa

Nhà tổ chức tour (Việt Nam, nước ngoài), đại lý thị thực, dịch vụ du lịch

Tour operator (Vietnam, Outbound), visa agency, travel services

Tiim Railways

Vận tải hành khách bằng tàu hỏa với thương hiệu tàu hỏa hạng sang Laman Express

Passengers railways transportation with luxury train Laman Express

Tiim Real Estate

Dự án văn phòng chia sẻ Kolowork. Dự án khu du lịch nông nghiệp sinh thái Tiim Eco Farm

Project of Kolowork coworing office. Project of eco-agricultural tourist Tiim Eco Farm

Tiim Edu and Immigration

Dự án trung tâm phát triển toàn diện dành cho trẻ em. Tổ chức du học và định cư.

Comprehensive development center for children. Study abroad organization and immigration.

Tiim Tech

Phát triển Polytropos - Cafe and Drinks Robot Shop - Shop bán cà phê và thức uống, trong đó, cà phê và thức uống được pha chế bằng cánh tay robot

Develop Polytropos - Cafe and Drinks Robot Shop - The Shop to sell cafe and drinks, with cafe and drinks bartended by a hand of robot

Tiim Capital and Investment

Đầu tư khởi nghiệp, ươm mầm tương lai, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, môi trường

Invest in startups, nurture the future, especially interested in the fields of health, education, environment

Giá trị cốt lõi
Core values

T-I-I-M chính là giá trị cốt lõi của chúng tôi

T-I-I-M are our core values

T: Tailormade service

Chúng tôi tôn trọng sự cá nhân hóa của từng khách hàng
We respect the individuality of each customer

I: Integrity

Chúng tôi chính trực với từng hành động và ứng xử của mình
We are honest and have strong moral principles with our every action and behavior

I: Industrialization

Chúng tôi lấy ứng dụng công nghệ làm đẩy nhanh tốc độ phát triển
We take the application of technology to speed up development

M: Mastery

Chúng tôi thành thạo và chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh của mình
We are masterised and professional in our business